Denis
Antipenko


Aleksandr
Ivanov


Pavel
Malyshev


Andrei
Marnaussov


Jevgeni
Prager


Dmitri
Serov


Ilja
Slobodjan

1 Prager Jevgeni 15.32 5 3 0 0 0 0 0 0 40
2 Marnaussov Andrei 7.38 5 1 0 0 0 0 0 0 30
3 Serov Dmitri 2.3 5 0 0 0 0 0 0 0 25
4 Antipenko Denis 5.74 5 0 0 0 0 0 0 0 25
5 Ivanov Aleksandr 3.13 5 0 0 0 0 0 0 0 25
6 Slobodjan Ilja 8.63 5 2 0 1 0 0 0 0 20
7 Malyshev Pavel 6.52 5 2 0 1 0 0 0 0 20Loading...